O Uczelni


Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University to polsko - amerykańska Uczelnia, która od 24 lat z sukcesem kształci młodych ludzi i uczy ich wiary w swoje możliwości. Od początku istnienia, Uczelnia kładzie ogromny nacisk na wiedzę praktyczną oraz naukę języków obcych. Oferta WSB-NLU jest cały czas dopasowywana do wymogów rynku pracy, dzięki czemu absolwenci nie maja problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów.

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University to umiejętne połączenie tradycji z innowacyjnym patrzeniem na edukacje.

Od początku naszej działalności stawialiśmy sobie ambitne cele, aby być liderami we wdrażaniu rozwiązań umożliwiających kreatywne kształcenie.

Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy platformę edukacyjną Cloud Academy, będącą rewolucją w systemie kształcenia, która umożliwia w pełni efektywne, mobilne i interaktywne studiowanie z dowolnego miejsca na świecie posiadającego dostęp do Internetu. W chwili obecnej partnerami CloudA jest już 13 uczelni z całej Polski.
www.clouda.edu.pl

Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy w pełni profesjonalną Akademię Grafiki i Animacji 3D DRIMAGINE, kształcącą kadry dla takich potentatów rynku mediów i nowych technologii jak Telewizja Polsat, Caoz Studios (Islandia), Alvernia Studios, Lightcraft, Drago Entertainment czy Techland
www.drimagine3d.com


Jako jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna uruchomiliśmy Miasteczko Multimedialne – Centrum Rozwoju Biznesu, w ramach którego studenci oraz absolwenci WSB-NLU, ale także zewnętrzni przedsiębiorcy posiadający innowacyjne pomysły szczególnie w branży ICT uzyskują kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju i komercjalizacji swoich pomysłów.

Jako jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna uruchomiliśmy Park Technologiczny MMC Brainville wyposażony w najnowocześniejsze laboratoria IT, w tym m.in. profesjonalne studio dźwiękowe i telewizyjne, laboratorium efektów specjalnych, farmę renderującą oraz laboratorium materializacji obiektów 3D www.brainville.pl.

Oddziału WSB-NLU w Krakowie umożliwia Państwu realizację studiów na kierunku Psychologia ( jednolite magisterskie, psychologia uzupełniająca dla absolwentów studiów licencjackich), Zarządzanie (I i II stopień) w trybie niestacjonarnym wspieranym on-line poprzez platformę Cloud A. Zapraszamy także do zapoznania się z naszą bogatą ofertą studiów podyplomowych oraz Master of Business Administration (MBA).

Psychologia Jednolite Magisterskie

 

Program studiów na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University jest nastawiony na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego.

Studia na kierunku Psychologia oferowane są w trybie studiów jednolitych magisterskich i trwają 10 semestrów. Okres studiów można podzielić na dwa etapy. W czasie I i II roku studiów analizowane są teoretyczne podstawy współczesnej psychologii akademickiej oraz zagadnienia dotyczące biologicznych i psychologicznych podstaw funkcjonowania człowieka. Kolejne lata to etap specjalizacyjny, w którym studenci, wybierając jedną lub kilka specjalności odpowiadających ich predyspozycjom i zainteresowaniom, zdobywają istotną w tym zakresie wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Interdyscyplinarność kształcenia na kierunku Psychologia w WSB-NLU polega na dostosowaniu oferty i zajęć do wymogów współczesnego świata. Obecnie psychologowie nie znajdują zatrudnienia jedynie w gabinetach terapeutycznych, lecz z powodzeniem wykorzystują swoją wiedzę w szeroko rozumianym biznesie, reklamie, doradztwie personalnym, polityce czy mediach. Dlatego też program kształcenia odpowiada na to zapotrzebowanie rynku pracy poprzez upraktycznienie nauki i odwołaniu do szerokich sfer życia społecznego.

Specjalności

 psychologia kliniczna i osobowości

 psychologia organizacji i zarządzania,

 psychologia sądowa

Perspektywy zawodowe

Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy przewidują, że psychologia – wraz z ekonomią i informatyką – to zawody XXI wieku, profesje przyszłości.

Wynika to z faktu, że psychologia przenika do wszystkich sfer otaczającego nas życia. Miejsca pracy dla psychologów czekają na nich nie tylko w poradniach czy szkołach, lecz także w wielu obszarach biznesu, mediów, reklamy, public relations. Psychologowie są niezbędni w takich obszarach jak dobór i szkolenie kadr, zarządzaniu, kreowaniu wizerunku, wspieraniu twórczości i innowacyjności, mediacjach, negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów, usprawnianiu komunikowania się w grupach i organizacjach. Psychologia gwarantuje ciekawą i dobrą płatną pracę.

Co nas wyróżnia?

 Unikalna w skali kraju platforma kształcenia mobilnego i interaktywnego Cloud Academy wspierająca proces kształcenia.

 Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

 Istniejący przy WSB-NLU Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej dysponuje Pracownią Testów Psychologicznych, w której znajdują się narzędzia diagnostyczne z różnych obszarów wiedzy psychologicznej: inteligencji, osobowości, neuropsychologii, parcjalnych deficytów rozwojowych, psychologii sądowej.

Psychologia Uzupełniająca

 

PSYCHOLOGIA UZUPEŁNIAJĄCA DLA ABSOLWENTÓW studiów I stopnia kierunków Pedagogika i Socjologia

Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla absolwentów studiów I stopnia - Pedagogika lub Socjologia. Oferta dotyczy także osób z tytułem magistra nauk medycznych. Absolwenci innych kierunków humanistycznych i społecznych mogą zostać zakwalifikowani (dopuszczeni do udziału w studiach) po wcześniejszej weryfikacji suplementu przez Dziekanat Uczelni. studia prowadzone są przez WSB-NLU w systemie interaktywnym i mobilnym Cloud Academy. Każdy student realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia (opracowaną pod kierunkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego lub prodziekana), uwzględniającą zaliczenie wybranych przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych oraz wykładów fakultatywnych (na podstawie wpisów w indeksie z pierwszego kierunku studiów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów ECTS).

Program studiów psychologicznych w WSB-NLU jest ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego. Stawiamy na kształcenie psychologów - praktyków, przygotowanych nie tylko merytorycznie ale także mentalnie i zawodowo do szybkiego wejścia na rynek pracy i rozpoczęcia aktywności zawodowej. Realizacja tych celów odbywa się poprzez odejście od czysto akademickiego kształcenia, na rzecz psychologii stosowanej, funkcjonalnej, mającej zastosowanie w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej. Służą temu zajęcia warsztatowe, rozpatrywanie konkretnych studiów przypadków oraz praca na najnowszych testach psychologicznych. Uczelnia współpracuje z Instytutem Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej.

Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu (zjazdy sobotnio-niedzielne).

Z zależności od wcześniejszych zrealizowanego programu na studiach licencjackich lub magisterskich studia mogą trwać od 6 do 7 semestrów. 30% zajęć odbywa się on-line, a 70% stacjonarnie.

Specjalności

 psychologia kliniczna i osobowości

 psychologia organizacji i zarządzania, 

 psychologia sądowa

Perspektywy zawodowe

Dla absolwentów studiów I stopnia kierunków Pedagogika lub Socjologia, ukończenie studiów magisterskich z Psychologii znacząco zwiększa ich możliwości poruszania się po rynku pracy. Instytucje państwowe, zajmujące się edukacją na różnych szczeblach (szkoły, ośrodki wychowawcze), jak i profilaktyką, diagnozą czy terapią wciąż odczuwają brak wysoko wykwalifikowanych kadr psychologów, których wiedza jest szersza, bardziej interdyscyplinarna. Zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dyplom Pedagoga/Socjologa połączony z dyplomem magistra Psychologii jest gwarancją stabilnej i satysfakcjonującej pracy.

Co nas wyróżnia?

 Są to studia uzupełniające magisterskie policencjackie dla absolwentów szkół wyższych studiów I stopnia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Zatem osoby z licencjatem mogą studiować na studiach uzupełniających z psychologii wyrównując różnice programowe. Uzyskują w ten sposób wykształcenie wyższe z dwóch zawodów.

 Unikalna w skali kraju platforma kształcenia mobilnego i interaktywnego Cloud Academy wspierająca proces kształcenia.

 Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

 Istniejący przy WSB-NLU Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej dysponuje Pracownią Testów Psychologicznych, w której znajdują się narzędzia diagnostyczne z różnych obszarów wiedzy psychologicznej: inteligencji, osobowości, neuropsychologii, parcjalnych deficytów rozwojowych, psychologii sądowej.

Zarządzanie I stopień

 

Prawdziwym wyzwaniem dla uczelni proponującej studia z zakresu zarządzania jest takie przygotowanie oferty dydaktycznej, która pozwala na uzyskanie możliwie efektywnej synergii pomiędzy teorią i praktyką. Wykorzystując doświadczenie i standardy naszego amerykańskiego Partnera (National Louis University) przygotowaliśmy program kształcenia ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie teorii w praktyce biznesowej. W ramach kształcenia na studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie student zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu współczesnych metod i strategii zarządzania, ekonomii, prawa w działalności gospodarczej oraz technik promocji i marketingu. Upraktycznienie wiedzy odbywa się poprzez pracę na studiach przypadków oraz wykorzystywanie doświadczeń wykładowców będących praktykami w swoich specjalizacjach zawodowych. Program studiów zakłada opanowanie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, z uwzględnieniem podstaw języka biznesowego. Ponieważ współczesne Zarządzanie nie może funkcjonować bez opanowania znajomości nowych technologii, studenci mają możliwość realizacji specjalistycznych kursów poszerzających ich wiedzę o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie. Studia kończą się zdobyciem dyplomu WSB-NLU. Absolwent studiów I stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago (instytucja akredytująca: International Assembly for Collegiate Business Education).

Specjalności

Bankowość i doradztwo finansowe

Logistyka

Zarzadzanie kosztami i efektywnością w działalności gospodarczej CIMA1

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomi

Perspektywy zawodowe

 Spektrum oferowanych kursów i specjalności w ramach studiów na kierunku Zarządzanie jest bardzo szerokie. To sprawia, że ukończenie studiów w zakresie zarządzania otwiera przed absolwentem szerokie możliwości pracy, zależne od jego upodobań i zainteresowań.

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują do pracy na stanowiskach managerów średniego szczebla w obszarze finansów i bankowości, działach promocji i marketingu, obsługi sprzedaży i logistyki. Przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Co nas wyróżnia?

 wsparcie kształcenia platformą edukacyjną Cloud A

 możliwość uzyskania dyplomu amerykańskiego

 praktyki w renomowanych firmach

 kursy rozszerzające program studiów

 efektywną naukę w niewielkich grupach ćwiczeniowych

 student traktowany jest jak partner

Zarządzanie II stopień

 

Prawdziwym wyzwaniem dla uczelni proponującej studia z zakresu zarządzania jest takie przygotowanie oferty dydaktycznej, która pozwala na uzyskanie możliwie efektywnej synergii pomiędzy teorią i praktyką. Wykorzystując doświadczenie i standardy naszego amerykańskiego Partnera (National Louis University) przygotowaliśmy program kształcenia ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie teorii w praktyce biznesowej.

W ramach kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie student przygotowywany jest do swobodnego poruszania się w obszarze managmentu oraz przedsiębiorczości. Jest w pełni przygotowywany do pełnienia funkcji menedżerskich w obszarach wybranej specjalności, głównie dzięki zdobyciu wiedzy praktycznej, popartej odbyciem wysokiej jakości specjalistycznych praktyk, jak i realizacji zajęć w formie projektowej czy warsztatowej. Podczas studiów wykładowcy kładą nacisk na zdobycie przez słuchaczy umiejętności profesjonalnego planowania i organizowania, zarówno w pracy indywidualnej, jak i w zespole. Program studiów ukierunkowany jest na zdobycie kompetencji kluczowych dla współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, takich jak: kompetencje informatyczne, interpersonalne i językowe. Rozwijaniu tych kompetencji służą uzupełniające program studiów zajęcia z nowoczesnych technik informatycznych, psychologii działań ludzkich oraz na opanowanie języków obcych na poziomie B2.

Studia kończą się zdobyciem dyplomu WSB-NLU. Absolwent studiów II stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago (instytucja akredytująca: International Assembly for Collegiate Business Education).

Specjalności

 Zarządzanie projektami

 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 Zarządzanie firmą

 Zarzadzanie finansami

 Promocja i techniki sprzedaży

 Zarzadzanie strategiczne

 Zarzadzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

 Zarzadzanie w administracji publicznej

 Zarządzanie w turystyce

 Współczesna rachunkowość

Perspektywy zawodowe

Dzięki szerokiej gamie specjalności oferowanych w ramach studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, absolwent jest gruntownie przygotowany w podjęcia pracy w instytucjach państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstwach.

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach managerskich w obszarze finansów i bankowości, agencjach reklamowych, działach marketingu i sprzedaży. Przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Co nas wyróżnia?

 wsparcie kształcenia platformą edukacyjną Cloud A

 możliwość uzyskania dyplomu amerykańskiego

 praktyki w renomowanych firmach

 kursy rozszerzające program studiów

 efektywną naukę w niewielkich grupach ćwiczeniowych

 student traktowany jest jak partner

MBA

 

Program przygotowany przez  National Louis University (NLU) MBA zapewnia rozwój kompetencji w obszarze:

 • rachunkowości ,
 • ekonomii,
 • finansów ,
 • marketingu i zarządzania.

 

Program został przygotowany przez światowej sławy specjalistów z Chicago z Uczelni partnerskiej WSB - National Louis University.

 

Absolwenci studiów otrzymują akredytowany dyplom z National-Louis University z USA.

 

Szczegóły dostępne w załączniku:

http://www.wsb-nlu.edu.pl/cms/images/obrazki/Prezentacja1234.pdf

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University zawarła porozumienie z Galicyjskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, na mocy którego obie instytucje będą udzielać sobie wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego w sprawie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, badawczych i rozwojowych. Wymiernym efektem porozumienia jest wypracowana oferta studiów podyplomowych, skierowanych w szczególności do nauczycieli oraz absolwentów kierunków Pedagogika i Psychologia.

Szczegółowy opis programów dostępny na stronie WWW - http://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/studia/podyplomowe.html

Studia są prowadzone we współpracy z Galicyjskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Uczelniami partnerskimi CloudA.  
 

Aktualna oferta: 

 1. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – Nowość
 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 60 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia - 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 60 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia - 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU
 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 150 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach )

 

 1. GERONTOLOGIA Z ELEMENTAMI GERIATRII I PSYCHOLOGII STARZENIA SIĘ
 • Program studiów obejmuje 210 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 1 890,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. PEDAGOGIKA LECZNICZA
 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 970,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ
 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. SURDOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ
 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 460,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII
 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. TYFLOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ
 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI WDROŻENIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
 • Program studiów obejmuje 290 godzin w tym 40 godzin praktyki kierowniczej
 • Cena za całość kształcenia – 2 100,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
  I ZESPOŁEM ASPERGERA
 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 150 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. NEUROPEDAGOGIKA
 • Program studiów obejmuje 320 godzin (w tym 60 godzin w formie e- learing)
 • Cena za całość kształcenia – 2 800,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3
 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 3 100,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 

 1. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
 • Program studiów obejmuje 220 godzin (dwa semestry)
 • Cena za całość kształcenia – 1 800,00 (możliwość zapłaty w ratach)

  

   Szczegółowy opis kierunków dostępny na stronie http://gce.krakow.pl/zaproszenie-na-studia-podyplomowe/
 

Adres do korespondencji z Galicyjskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli :

Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,

e-mail:

godn@gce.krakow.pl

gce@gce.krakow.pl

tel.: 730 039 431, 661 247 200

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Rekrutacja

Przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University odbywa się na zasadzie kolejności składania podań wraz z dokumentami. Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB–NLU limitu.

 

Obecnie prowadzimy rekrutację na studia zaczynające się marca 2019.

 

 Zarejestruj się online klikając na poniższy przycisk "Złóż podanie" 

Wyślij wydrukowanie podanie oraz wymagane dokumenty pocztą:

Biuro Rekrutacji WSB-NLU

33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27

 

- podanie; 

- kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);

- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);

- 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm x 4,5 cm); 

- kserokopia dowodu tożsamości;

 - potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 300zł (absolwenci WSB - NLU i uczelni partnerskich 0 zł);

- potwierdzenie uiszczenia pierwszej (miesięcznej) raty czesnego; 

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy kandydatów na studia uzupełniające magisterskie).

 
Opłaty:
 
Opłata rekrutacyjna w wysokości:
300 zł
  
Studia II stopnia i jednolite magisterskie - 4980 zł / rok (10 rat x 498 zł)
 
Opłata za seminarium - 600 zł (na ostatnim roku studiów)
Opłata za dyplom - 60 zł
 
Numer konta
Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603
 

Złóż podanie

Kontakt

Adres

Biuro Rekrutacji WSB-NLU

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

pok. 023C, tel. 18 44 99 101,

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

 

w temacie wiadomości prosimy dopisać KRAKÓW

Numer konta

Bank Pekao S.A. 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

Rekrutacja

Biuro Rekrutacji WSB-NLU

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

pok. 023C, tel. 18 44 99 101,

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl